06:36 18/06/2019

Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chậm: Ai chịu trách nhiệm?

Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang chậm, theo Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là 93/127 doanh nghiệp, chiếm...

Xem thêm